A járványügyi helyzetre tekintettel a Kormány 2020. szeptembertől a beutazásokat illetően új szabályokat vezetett be, amelyeket részletesen a 408/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet tartalmaz.

A magyar állampolgárok illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagjaik személyforgalomban bármely országból érkeznek Magyarországra, 14 nap karanténra kötelezettek. Ez alól felmentést 5 napon belül két, legalább 48 óra különbséggel elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat ( SARS-CoV-2 PCR-teszt) adhat, amelyet a karanténba helyezett személy kérelmezhet.

Az első, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatként – SARS-CoV-2 PCR tesztként – azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.

A magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek a

 - a Magyarországon állandó tartózkodási jogosultsággal rendelkező külföldiek és családtagjaik,

 - az idegenrendészeti hatóság által kiadott, 90 napnál hosszabb idejű tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezők,

- aki magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére,

- aki a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére,

- a magyarországi kulturális intézmény foglalkoztatottja, ha külföldön megrendezésre kerülő kulturális rendezvényen fellépőként vagy technikai személyzetként való részvételét követően lép be Magyarország területére.

 

A nem magyar állampolgárok főszabályként személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be. Ez alól felmentést csak a rendőrség adhat, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja

- a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel,

- az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele,

- a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,

- a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a  fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az  ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,

- a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása,

- a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású egyházi rendezvényen történő részvétel vagy

- egyéb méltányolható ok.

 

A kérelem elektronikus úton magyarul és angolul nyújtható be, beadhatja törvényes képviselő vagy meghatalmazott is.

http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/meltanyossagi-kerelem-magyarorszagra-torteno-beutazashoz

 

Az engedéllyel rendelkező külföldi személy a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.

a) Akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be.

b) Akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Ez alól felmentést 5 napon belül két, legalább 48 óra különbséggel elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat ( SARS-CoV-2 PCR-teszt) adhat, amelyet a karanténba helyezett személy kérelmezhet.

Az első, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatként – SARS-CoV-2 PCR tesztként – azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.

 

A kapcsolt vállalkozások közötti utazásra vonatkozó szabályok

A  külföldről érkező személy Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy külföldön bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben további külföldön bejegyzett gazdasági társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, és a személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti.

 

Ingázók

A Magyarországgal szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek.

Az ingázó személy Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül köteles tartózkodni, és köteles Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni.

A Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő magyar állampolgárok a szomszédos ország területéről visszatérve korlátozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 24 órát, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.

 

Az üzleti, illetve gazdasági célú utazásra vonatkozó rendelkezések

Ha a Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor igazolja, a magyar állampolgár a kiutazást követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

Ha a magyar állampolgár Magyarországra történő belépése során a fenti indok igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, a 408/2020. Korm. rendelet. 2–4. § szerint kell eljárni.

Ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a nem magyar állampolgár Magyarország területére történő belépéskor igazolja, Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

Ha a nem magyar állampolgár Magyarországra történő belépése során a fenti indok igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, a 408/2020. Korm. rendelet 5–7. § szerint kell eljárni.

 

A Magyarországon átutazó személyekre vonatkozó szabályok

 

A külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg.

Az átutazási célból történő belépés további feltétele, hogy a külföldről érkező nem magyar állampolgár

a) rendelkezzen a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel,

b) hitelt érdemlően igazolja az utazásának célját és utazása célországát, valamint

c) célországba történő beutazása és ennek érdekében a tervezett utazás útvonalán fekvő, Magyarországgal szomszédos államba történő belépése biztosított.

Az átutazó külföldről érkező nem magyar állampolgár a Magyarország területén történő áthaladás során csak meghatározott útvonalon közlekedhet, és kizárólag az áthaladáshoz elengedhetetlenül szükséges okból – így különösen egészségügyi vagy műszaki okból –, a meghatározott pihenőhelyeken állhat meg, és a meghatározott idő – de legfeljebb 24 óra – alatt köteles elhagyni Magyarország területét.

 

A rendelet külön rendelkezéseket tartalmaz a versenyzőkre, a sportszakemberekre, illetve sporteseményeken részt vevőkre, a kulturális rendezvényekre történő belépésekre, valamint a katonai konvojok belépésére vonatkozóan.

 

A rendelet hatálya nem terjed ki

a) a teherforgalomban történő határátlépésre,

b) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 6/A. § (2) bekezdése szerinti hivatalos útlevéllel történő határátlépésre, valamint

c) arra a személyre, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett.

 

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet, és a határellenőrzés ideiglenes vissazállításáról szóló 407/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet a Magyar Közlöny 195. számában jelent meg:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221579.388862

 

A Konzuli Szolgálat honlapján megjelent tájékoztató:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-covid-19-jarvany-miatti-magyarorszagra-torteno-belepesi-korlatozasokrol